Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Przypominamy o gminnym konkursie

Drodzy uczniowie, przypominamy o gminnym konkursie, poniżej informacje ze strony www.kcynia.pl:

Konkurs plastyczny „Liczymy się dla POLSKI”

1 kwietnia 2021 r. ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji m. in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej. W celu promocji informacji dotyczących spis, samego spisu i obowiązku jego dokonania Burmistrz Kcyni ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VIII z terenu Gminy Kcynia. Szczegóły poniżej, karta zgłoszeniowa w załączeniu. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2021 r. Do wygrania nagrody rzeczowe i gadżety promocyjne gminy.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Liczymy się dla POLSKI”.

I. Organizator konkursu i zadanie konkursowe

 1. Burmistrz Kcyni, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs plastyczny pt. „Liczymy się dla POLSKI”w związku z przeprowadzanym w 2021 roku Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.
  1. Celem konkursu jest:

a)     rozpowszechnianie informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ( w skrócie: NSP),

b)     popularyzowanie metody samopisu internetowego w ramach NSP,

c)      pobudzanie kreatywności dzieci i młodzieży,

d)     umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu.

II. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej płaskiej w formacie A4 lub A3 nawiązującej tematycznie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
  1. Praca musi być wykonana dowolną płaską techniką plastyczną (np. kredki, ołówek, techniki mieszane).
  2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace wykonane osobiście i indywidualnie.
  III.  Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia.

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: kategoria I – klasy I-III, kategoria II – klasy IV-VIII.

3.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie bezpośrednio lub drogą listową pracy plastycznej wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia do dnia 30 kwietnia 2021 r.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

5. Nadesłane na konkurs prace powinny znajdować się w kopercie z napisem: „Konkurs NSP 2021.”

6. Koszty dostarczenia pracy do Organizatora pokrywają uczestnicy konkursu.

7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.

IV. Ocena prac

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa.

2. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem prac,  pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonanej pracy.

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

1.W konkursie przewiduje się nagrodzić laureatów trzech miejsc w każdej z kategorii. Ponadto Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień.

2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz gadżety promocyjne gminy.

3.Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację na stronie Organizatora tj. www.kcynia.pl najpóźniej do 30 maja 2021 r.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureatów oraz umieszczanie tych informacji w materiałach informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac (lub/i skanów, zdjęć tych prac) na stronie Organizatora oraz w mediach i Internecie.

VI. Postanowienia końcowe

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: promocja@kcynia.pl.

VII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że:

 1. Administrator

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kcynia z siedzibą: Urząd Miejski, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, zwana dalej Administratorem. 

2. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że udział w konkursie będzie niemożliwy.

3.Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych  z przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu plastycznego. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na udział w konkursie.

4. Informacja o odbiorcach danych

Dostęp do Pana/Pani danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz członkowie komisji konkursowej. Do publicznej wiadomości podane zostanie imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz praca plastyczna/ i (lub) jej skan/zdjęcie.

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Informacja o okresie przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji konkursu.

7. Informacja o przysługujący Pani/Panu prawach

W związku z przetwarzaniem przez Administratora  Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy Rozporządzenia,

h) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w oparciu o zgodę , w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Category: Bez kategorii
Przetłumacz stronę »
Font Resize
Kontrast